KURSER INOM ÖPPNA UNIVERSITET 2017-2018

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta 14 dagar i förväg. 

Förfrågningar och anmälningar: Anmäl dig på nätet eller mejla nina.wackstrom@akan.fi tfn 040 5687027.

Kursplats: Runebergsgatan 16-18, ingång från gården.

 

STUDIER INOM RAMEN FÖR ÖPPNA UNIVERSITETET; ÅBO AKADEMI:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin för studier vid det öppna universitetet.
Borgå folkakademis kursavgift 12 €/sp tillkommer. Information också på abo.fi/opu. Akans studerande betalar ingen kursavgift.


Pedagogisk handledning, 10 sp/ÅA

Målgruppen är personer inom utbildningssektorn, social- och hälsovården och andra områden där man handleder/leder andra. Kursens mål är att ge deltagarna en grundläggande orientering i pedagogisk handledning, ökad medvetenhet om handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal. Under närstudiedagarna behandlas handledning genom föreläsningar och praktiska övningar och mellan närstudiedagarna utförs distansuppgifter. Kursen lämpar sig för personer inom utbildningssektorn, social- och hälsovården och andra områden där man handleder/leder andra.

Arbetssätten består av närstudietillfällena omfattar föreläsningar och övningar gällande handledning. Mellan närstudiedagarna utför deltagarna distansuppgifter och skriver processdagbok som en del av kursportfolio (inlämningsarbete). Prestationskraven är aktivt deltagande under närstudiedagarna (föreläsningar och övningar), godkända distansuppgifter och godkänd portfolio.

Kursen består av tre delar och du förutsätts delta i samtliga.  

FL, arbetshandledare Lilian Rönnqvist

Kursavgift 120,00€

1) orienterande del: Handledning och handledningsprocessen i teori och praktik; orientering i handledningsverksamhet, olika traditioner och modeller 29–30.9.2017, fr. kl. 16.00–20.00. lö kl. 9.00–15.00  

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18.

2) reflekterande del: Handledningssamtalets struktur; teori och praktik; handledarens roll; praktiska övningar. 24–25.11.2017, fr. kl. 16.00–20.00. lö kl. 9.00–15.00

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18.

3) fördjupande del: Handledarens inre rum; självkännedom och personlig mognad, gruppövningar. 9-10.2.2018, fr kl. 16.00–20.00 lö kl. 9.00–15.00

Obs! Plats: Nickby Instituthus, Stora Byvägen 8, rum 260.


PSYKOLOGI DELKURSER/ÅA 15 SP

  • Introduktion till psykologin, 10 sp | Inhiberas

Närstudier 20-21.10 och 10-11.11.2017 (fredag kl 18-21.15, lördag kl 9-17) Plats: Borgå folkakademi

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper om vad ämnet och vetenskapen psykologi samt yrket psykolog är. Målet med kursen är att ge basinsikter i psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Den behandlar alltså psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender.

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

-Redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tankesätt

-Behärska grundläggande psykologisk terminologi

-Kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

-Förstå innebörden, och vikten, av vetenskaplig analys av psykologiska fenomen, och vad evidensbaserad psykologisk behandlingsmetodik innebär

-På ett grundläggande plan kunna redogöra för tillämpningen av psykologisk kunskap i samhället

Lärare: PsM, ledande psykolog, Joachim Johansson

Litteratur: Eysenck, M. (red) (2000): Psykologi – Ett integrerat perspektiv. Studentlitteratur: Lund (ISBN 91-44-01223-3) Samt av föreläsaren framfört och utdelat material.

Observera att materialet kan verka omfattande, men det tematiseras på kursen, och instuderingsfrågor ges.

Kursen avlägges genom minst 80% närvaro, en tentamen samt en hemtentamen eller annan alternativ examinationsform som vi kan diskutera fram.

Vi strävar efter en kurs där vi gör inlärande till ett gemensamt, och spännande project, som deltagarna kan dra nytta av!

  • Utvecklingspsykologi, 10 sp | Aktuell!

Närstudier: 9-10.3 och 6-7.4. 2018 (fredag kl. 18-21.15, lördag kl. 9-17) Plats: Borgå folkakademi

Kursens syfte är att ge en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv, med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utgående från etablerade teorier och aktuell forskning ses utvecklingen som ett samspel mellan en mångfald faktorer såväl inom som utanför individen.

En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. Under kursen behandlas olika livsteman bl a anknytning, självutveckling, kognitiv utveckling, könsdifferentiering, könsroller och moralutveckling utgående från aktuell forskning.

Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna:
-redogöra för centrala utvecklingsteorier
-beskriva människans psykiska utveckling under livsförlopp

Arbetssätt: Föreläsningar, diskussioner och arbete i smågrupper. Examination: Deltagande i och rapportering från smågruppsträffar.
Godkänd sluttentamen. Litteratur:

-Wennerberg, Tor (2010). “Vi är våra relationer – om anknytning, trauma och dissociation” (ISBN 9789127138770)

-Von Techner, Stephen (2016, dvs 2:a upplagan) “ Utvecklingspsykologi” (ISBN 97891440607)

Samt av föreläsaren framfört och utdelat material. Observera att materialet kan verka omfattande, men det tematiseras på kursen, och instuderingsfrågor ges.

Kursen avlägges genom minst 80% närvaro, en tentamen samt en hemtentamen eller annan alternativ examinationsform som vi kan diskutera fram. Vi strävar efter en kurs där vi gör inlärande till ett gemensamt och spännande projekt, som deltagarna kan dra nytta av!

Lärare: PsM Joachim Johansson

Kursavgift 120 €


Statskunskap / ÅA

  • Internationell politik, 5 sp

Närstudier: 2.3 kl.12.30-18.30; 3.3 kl. 9-15 och 6-7.4. kl. 9-15. Plats: Borgå folkakademi

Kursinnehåll: Syftet med kursen är att introducera studerande i den internationella politikens teoretiska utgångspunkter och empiriska arbetsfält.
Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna ha färdigheter:
- att behärska olika teoribildningar på den internationella politikens område
- att tillämpa dessa teorier på det internationella skeendet
- att analysera centrala världspolitiska frågekomplex, såsom strävan efter säkerhet, politisk ekonomi och samarbetsprocesser
- att sätta konfliktmönster i större sammanhang och relatera dem till globaliseringsprocessen
- att analysera samspelet mellan stat, marknad och samhälle, och mellan gamla och nya aktörer i internationell politik
- att förstå utvecklingen i en globaliserad värld

Lärare: PM Jonas Häggblom

Kursavgift 60 €

 

Borgå folkakademi förbehåller sej rätten till ändringar.