Lösningsfokuserad kristen terapeut-utbildning (80 sp)

Ordnas i samarbete med Samaria Akademin och Kristna Center för Helande-CHC rf.

Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge de studerande kunskap och färdigheter i terapiarbete samt kristet hjälparbete och ge beredskap att verka som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut. Skolningen strävar också efter att ge tillräcklig beredskap för vidareutbildning inom psykoterapi vid HPI (Helsingin psykoterapiainstituutti).

Målgrupper
• social- och hälsovårdsbranschen
• kyrkliga branschen
• branschen för utbildning och fostran
• anställda och lekmän inom församlingar eller andliga samfund
• personer som behöver kompletteringsutbildning i själavårdsterapi
• personer inom olika branscher intresserade av lösningsfokuserade arbetsmetoder
• personer som behöver tilläggsstudier i psykoterapi före inledandet av psykoterapeututbildning

Närundervisningen sker i allmänhet en gång per månad på fredagar och lördagar. Undervisningen börjar den första dagen kl 14.00 (7 x 45 min) och fortsätter föjande dag (9 x 45 min).
Under somrarna ordnas en sommarkurs, som tar fem arbetsdagar i anspråk. Kursen kan enligt eget val avläggas antingen i Borgå eller i Torrevieja i Spanien. Kursinnehållet är detsamma oberoende av studiestället. Den studerande står själv för resor och uppehälle i Spanien.

Utbildningens omfattning och längd
Utbildningen omfattar 80 sp och är flerformsstudier 400 h närundervisning, 160 h klientarbetspraktik, 50 h valfri egen terapi /arbetshandledning/utbildningskonsultation. Resten av undervisningen består av litteraturuppgifter, smågruppsarbeten,
andra mellanuppgifter och slutarbete. Under närstudieträffarna ingår som ett nytt element lösningsfokuserad utbildningsterapi (sammanlagt 40 h).

Undervisningsspråk
Utbildningen är till största delen tvåspråkig (finska och svenska). Finska är huvudspråket, men det centrala föreläsningsmaterialet översätts till svenska. Smågruppsverksamheten samt klientarbetet sker på den studerandes eget modersmål.

Allkristen referensram
Utbildningen är allkristen och grundar sig på den klassisk kristendom. Under utbildningen har varje enskild medlem av något kristet samfund eller församling möjlighet och rätt till sin egen läromässiga eller andliga betoning.

Priset för utbildningen
Utbildningens pris är 4 200 euro som betalas i månatliga rater på 175 euro. Därtill kommer kostnader för mat och ev. logi. Kursavgiften faktureras av Borgå folkakademi. Mellan närstudieträffarna går de studerande själva i terapi/arbetshandledning/ utbildningskonsultation enligt sina egna behov. Kostnaderna för detta beror på den studerandes behov. Terapin kan vara kostnadsbelagd psykoterapi, arbetshandledning eller själavårdsterapi. Den kan också vara professionell utbildningskonsultation som ges av en behörig person.

Undervisningens centrala teman
• Lösningsfokuserat terapiarbete
• Teologiska grunder och själavård
• Psykologiska grunder
• Själavårdsterapi
• Terapiarbetets grunder
• Kristen värdegrund i terapiarbete
• Terapiarbetet i ett efterkristligt samhälle
• Dialogicitet i kundarbete
• Den mentala hälsan och dess problem
• Sexualitet, äktenskap och familj
• Livsberättelse och släktträd
• Beroenden
• Bemötande av människor med olika kulturell bakgrund
• Slutarbetsseminarier

Utbildningen genomförs i samarbete med Samaria Akademin och Kristna Center för Helande-CHC rf som sedan 1991 fungerat som en kristen terapeutorganisation och -förening som erbjuder själavård samt skolning. Vi samarbetar med olika föreningar och församlingar och vill erbjuda alla möjlighet till hjälp av hög kvalitet, även om klienten inte har råd med terapiavgiften. Som terapeutorganisation övervakar vi våra terapeuters verksamhet samt erbjuder dem kamratstöd, skolningar för att fördjupa den egna yrkeskunskapen och arbetshandledning. Vår ackrediteringskommitté kan på basen av ansökningar bevilja terapeuter yrkestiteln Lösningsfokuserad kristen terapeut och/eller Själavårdsterapeut.

Förfrågningar angående utbildningen
Mikko Takala, kursledare. Samaria Akademins rektor, Psykoterapeut (ET, YET och VET) Pedagogie doktor, studiehandledare t. 050 330 1905; mikko.takala@samaria.fi
Elisabet Elo, Magister i psykoterapi, Psykoterapeut (ET,YET), sjuksköterska p. 040 575 8917; elisabet.elo@chcry.net

Borgå folkakademi kan i mån av möjlighet erbjuda förmånlig logi på sitt gästinternat. Förfrågningar: nina.wackstrom@akan.fi

Ansökan: Fritt formulerad ansökan och CV till kursledaren: mikko.takala@samaria.fi